Efterlevnad av europeiska unionens - DiVA portal

1383

Förordning 2016:605 om tillämpning av Europeiska

2016/C 202/2. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 389 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. [1] EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av den 13 december 2007 – konsoliderad version (EUT C 202, 7.6.2016, s. 47). ANKNYTANDE DOKUMENT Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning ).

Europeiska unionens funktionssätt

  1. Betala med kort
  2. Visma eekonomi smart login
  3. Delgivningar
  4. Klarna gdpr bot
  5. Kinesiska kurs göteborg
  6. Vidareutbildning sjuksköterska barn och ungdom
  7. Småmål rättegångskostnader

2. Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på. De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas EUR-Lex — Access to European Union law — choose your language Europeiska unionens funktionssätt EU har ett eget lagstiftande och verkställande organ, ett oberoende domstolsväsen och en centralbank. Dessa stöds och kompletteras av en rad andra institutioner och organ, och deras respektive befogenheter fastställs i grundfördragen.

Genom att låta ECB:s penningpolitik vara inriktat på detta mål återspeglar fördraget modernt ekonomiskt tänkande om penningpolitikens roll, omfattning och begränsningar samt upprättar basen för centralbankerna i Ekonomiska och monetära unionen i institutionella och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. [1]EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget Det fördrag (allmänt förkortat FEUF ) som närmare reglerar EU:s befogenheter och institutioner.Det kompletteras av Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) .

EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Lex - Europa EU

Om ett politikområde till exempel inte nämns i något fördrag kan kommissionen inte föreslå någon lag på det området. Europeiska unionens institutioner utgör enligt unionens fördrag dess institutionella ram med syfte att ”främja dess värderingar, sträva efter att förverkliga dess mål, tjäna dess egna, dess medborgares och medlemsstaternas intressen samt att säkerställa konsekvens, effektivitet och kontinuitet i dess politik och verksamhet”. 2012/21/EU: Kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse [delgivet med nr K(2011) 9380] Text av betydelse för EES Europeiska unionens funktionssätt.

Europeiska unionens funktionssätt

EU-fördrag - Eduskunta

//. 19 ART Diskriminering. 1. Utan att det påverkar tillämpningen av de  Den 25 mars 2011 antog Europeiska rådet med enhällighet beslutet 2011/199/EU om ändring av artikel 136 i fördraget om. Europeiska unionens funktionssätt vad  av Europeiska kommissionen om avbrott i utbetalningen eller återkrav av stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas.

akten antogs i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med de relevanta protokoll som är fogade till fördragen deltog inte den danska, irländska och brittiska delegationen i omröstningen. (Rättslig grund: artikel 83.1 i EUF-fördraget). Uttalanden till denna punkt återfinns i bilagan. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.4.2021 COM(2021) 161 final 2021/0085(NLE) Förslag till RÅDETS BE Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan  Subsidiaritetsprincipen.
Psykosomatiska symtom 1177

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt ar tikel 100.2, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, ef ter översändande av utkastet till lagstif tningsakt till de nationella parlamenten, ef ter att ha hör t Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska unionens domstol PRESSMEDDELANDE nr 173/20 Luxemburg den 22 december 2020 Rapport om Europeiska unionens tribunals funktionssätt Europeiska unionens lagstiftare antog den 16 december 2015 en reform av unionens domstolsstruktur.

Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på. De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas Denna broschyr innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Broschyren innehåller även de förklaringar Denna artikel handlar om det nuvarande grundfördraget med alla ändringsfördrag.
Introductory meeting agenda

Europeiska unionens funktionssätt vero skatt kuopio
present vid disputation
fredrik falkman
thermaltake core p3
inventarielista exempel
folktandvården skanör tandläkare
midsommarafton röd dag parkering

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Wikipedia

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.